รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน WYAFAMILYEVENTBKK2019

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน WYAFAMILYEVENTBKK2019 คุณจะสามารถตรวจสอบรายชื่อของคุณได้ในวันถัดไป....แล้วพบกัน...นมัสเต


ชื่อ นามสกุลรายละเอียด
Eakkapob Nonseeบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
Pakdee Chiemchanya
TH277CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
Metee Boonyasai
1002-58CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
Thananoot Kiatpaiboon
TH279CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
ลลดา พจนสุนทร
1002-121CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
Sasithanat Hassadee
016
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
Wanvisa Sangphlongบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
ดร.ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน์บุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
*ทัศนา เพชรวัชระไพบูลย์
1002-187CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
Mondanita Buaphan
บุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
*ฐิตาภัทร์ รัตน์นิธิพงศ์
1002-202CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
พรรณศุภานัน ตรีไตรรัตนกูล
TH286CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
Patcharin Manoo
TH285CYT200

ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
*ศุทธิกานต์ รังสิมาณุรักษ์
1002-201CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
Poorika Pongthaikulบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
กนกพร นันทะวงษ์
บุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
Miss NIRAMOL VONGVUTTIPHONG
บุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
Ms.wannee kongluaบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
Ms.Amornrat Sumngamบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
*ชลธิณี ทรัพย์พิทักษ์ดี
1002-185CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
*ณัฏฐณิชา คำเภา
ID:1002-186CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
นางเฉลียว อัครพงศธรบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
นางอัญชนา ทั่งตระกูลบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
นางลัดดาวัลย์ จันทร์ทองบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
นางรุ่งพร อินทร์แก้วบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
นางพรเพ็ญ พรหมเจียม
ประกาศนียบัตร WYA 50 และ 100 ชั่วโมง 450 บาท 50 - 100 hrs 450 thb
นางปิยฉัตร ประดิษฐพรบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
NATTAYA THARATHATKUNCHORN
WS123-37CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 550 บาท 200 hrs or more 550 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
*มัทนี สรณถาวรกุล
1002-203CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
*สุธีรา สุขใส
1002183CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
*สุชาดา สุทธิศันสนีย์
1002-197CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
*นริศรา ศรีทรัพย์
1002-196CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
*นัฏฐนาถ เพชรรักษ์
1002-199CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
*สมหวัง เทียนหอม
1002188cyt200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
*ธนยพร ศิลปี
1002-195CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
*ใจรัก เร่งบุญมา
1002198CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
*พัชชาภรณ์ เดชเกาะเก่า
1002-191CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
Peeyanatth jeenajitบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
Nipapohn wongchankijบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
Pantong siridejบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
Oraphan suesatบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
นริศรา กันทะวงค์ มูลเลอร์
TH100CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
*Rerk Khansin
1002194CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
*ปายาภา หอมเย็นใจ 1002200CYT200ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
*วราภร แซ่ปึง
1002-184CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
นางมณีภรณ์ บัวขาวบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
น.ส กรรณการ์ แดนสีแก้วบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
สุภาพร เทวานฤมิตรกุล
1002-125CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
อรชุลี ทัพสุวรรณ
1002117CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
Chamaiporn Karwboonpan
Ws123-35cyt200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
ศราวุฒิ ขวัญเมือง
1002-124CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
จุฑามาศ บุญสิทธิ์
1002-122CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
นายธนเสฏฐ์ ภูวกาญจนาลัย
1002-128CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
Jetsanee Prasertsung
TH289CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
Pechwalee Kumrondech
1002190CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
Penpichcha Norarat
1002-204CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
กัณฑนา เงาเบญจกุลบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
จินตนา คงวัฒนานนท์
1002-63CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
Chonpisit Chansuk
1002-132CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
ศิริทิพย์ คูประทุมศิริ
1002-126CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
xxxSRIKAMALA SOPITARCHASAK
(ไม่มีเลขสมาชิก)

ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
Anna Chamthong
WS123-34CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
Thitima Nakburin
WS123-33CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
Trin Nakprasert
1002-177CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
อาริสา ชุณหสุนทรบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
Kedsarin Yoosabai
1002-119CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
ณัฏฐ์วรดี จิรายุสวุฒิธนาบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
Yupa phatthanabodee
1002-127CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
Kunlaya Punsri
1002 169CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
เครือวัลย์ ตันบัวคลี่
1002-65CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
Nutsinee Indee
TH288CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
Jaratsri Karawiwattanaบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
aranya assawaroongบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
Chuda Swadevinijchai
1002-148cyt200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
วิจิตรา ศรีสร้อยบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
ศิริพิรุณ มวลตะคุบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
Patsita Koppula
TH234CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
ขวัญสกุล สีตลกาญจน์
บุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
ศิริพร​ วงศ์​ทิพากร​บุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
จิตราภรณ์​ อารีสุจริตลักษณ์​บุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
จินตนา​ อารีสุจริตลักษณ์​บุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
สิปาง สืบจากเทียมบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
แสงเดือน อินประสิทธิ์บุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
กุลภากร เดชาธิตินนท์บุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
สายธาร แซ่ฉั่วบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
นันท์นภัส เอี่ยมเจริญ WS129-3CYT200ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
ณฐมน บุรีเพีย 1002-170CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
ปภาวี กิตติกานต์วงศ์
1002-118CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
กาญจนา ศรีเจริญ
WS.129-2CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
พรเพ็ญ แซ่ตัน
Ws129-19cyt200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
Sujira Wattanasri
WS129-9CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
Rodjana Santikunaporn
WS129-10CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
มาลินี สุวัฒนะพงศ์เชฏบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
Junko Hanafusaบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
napat chumpolsri 1002-166CYT200ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
Pornmethin Thitipongworapat
1002-136CYT200
ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
กมล ผกาหอม 1002ประกาศนียบัตร WYA 50 และ 100 ชั่วโมง 450 บาท 50 - 100 hrs 450 thb
กาญจนา ถิระวรนันท์บุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
ชัญญา นุชปานบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
Ansita Nantapisitบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
Oraluck Chidchio TH272CYT200ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
Pichamon Kittiwatanakul 1002-147CYT200ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
LAKSHMAN NAPASKONWONG TH 269 cyt 200ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
NISACHOL. NAPASKONWONG TH 126 cyt 200ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
Sirirat Greenwood TH256CYT200ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
พิชญ์นุช จันทร์หอมบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
นางสาวศิรินุช อนุพันธ์...WT122ประกาศนียบัตร WYA 50 และ 100 ชั่วโมง 450 บาท 50 - 100 hrs 450 thb
นางสุปราณี โมระชาติ...1002-88 CYT100ประกาศนียบัตร WYA 50 และ 100 ชั่วโมง 450 บาท 50 - 100 hrs 450 thb
นางสาวเพ็ญนภา พิมพ์พรหมมา WS122 -7CYT100ประกาศนียบัตร WYA 50 และ 100 ชั่วโมง 450 บาท 50 - 100 hrs 450 thb
นายวัชรศักดิ์ บุญศรีบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
นางปาริชาติ วงค์สุขบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
นางสาวขวัญเรือน หนูย้อยบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
นางสาวอนงค์ สุทธิสาคร...WS122 -.....CYT100ประกาศนียบัตร WYA 50 และ 100 ชั่วโมง 450 บาท 50 - 100 hrs 450 thb
นางดวงใจ อภิรัตน์มนตรีบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
น.ส.จิราภรณ์ รัตนโกเศศ...WS122 -....CYT100ประกาศนียบัตร WYA 50 และ 100 ชั่วโมง 450 บาท 50 - 100 hrs 450 thb
นายเอกชัย ตั้งพิทักษ์ไกร
WS122 -12CYT100
ประกาศนียบัตร WYA 50 และ 100 ชั่วโมง 450 บาท 50 - 100 hrs 450 thb
นางสาวกุลวดี วงศ์แก้ว....WYA ID: WS122-17CYT100ประกาศนียบัตร WYA 50 และ 100 ชั่วโมง 450 บาท 50 - 100 hrs 450 thb
Nichanan Chommak TH196CYT200ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
นาจณี ไชโยบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
อุไรรัตน์ บัวขำ WS123-17CYT200ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
xxxสีดา เดวีส์ TH136ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
ศศิกานต์ อาลัยรักษ์บุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
วิไลพร ลีบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
Janinyar Nakanha TH193CYT200ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
จีระนันท์ กฤตภาสรุ่งโรจน์ Th038cyt50ประกาศนียบัตร WYA 50 และ 100 ชั่วโมง 450 บาท 50 - 100 hrs 450 thb
ปารดา แพอาดุลย์ ws123-38CYT200ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
ชวพล ฟ้าอำนวยผล Th261cyt200ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
พัทธนันท์ ปรียนุกูลบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
วไลภรณ์ พรพจน์ธนมาศบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
อรปภา จึงรุ่งฤทธิ์ บุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
ธัชชนก เลกะขะบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
Helen Pruvotบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
Andrea Arnswaldบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
Prawnee Longsutบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
Olga Sobolevaบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
Diana MountanosWYA Teacher RTY
Simone RoutledgeWYA Teacher RTY
จิรภา พรหมภาบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
Chadaporn Kunthong TH99CYT200ประกาศนียบัตร WYA 200 ชั่วโมง ขึ้นไป 600 บาท 200 hrs or more 600 thb (รับเงินคืนหน้างาน get pay back in the event)
ณภัค สันติ​วัฒนาบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
ปราณีต จุลรัมย์บุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
Rachaporn Yoadmingบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb
Neeranuch Plaichanบุคคลเข้างานทั่วไป 600 บาท general 600 thb